อย่าลืมแบ่งปันเพื่อนๆกันด้วยนะคับ ^^

 

ตอนนี้ผมว่างๆครับ ก็เลยจะมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แก่เพื่อนๆ ม.6 ที่จะสอบ ณ ช่วงเวลานี้ และยังไงก็เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่จะสอบโควต้า มช. ทุกคนนะครับ (โดยเฉพาะวัฒโน)

ก่อนอื่นขอขอบคุณโรงเรียนกวดวิชาแห่งหนึ่ง ที่ได้พิมพ์ข้อสอบไว้ และขอขอบคุณสถาบันอีแห่งหนึ่งที่ได้สอนให้ผมได้มีความรู้เป็นอย่างดี

ต้องบอกก่อนว่า ที่เฉลยนี้ไม่ได้เป็นการเฉลยโดยทางมหาวิทยาลัย ซึ่งทางวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ไม่เคยออกมาเฉลยข้อที่ถูกอยู่แล้ว ดังนั้น หนังสือที่วางขายไปทั่วนั้น เป็นเพียงการเฉลยของครู หรือผู้ที่มีความรู้ ซึ่งเมื่อนำแต่ละเล่มมาเปรียบเทียบกัน จะพบว่าไม่เหมือนกันในบางข้อ ดังนั้น เพื่อนๆทั้งหลาย จงเชื่อในสิ่งที่ตนรู้ และอย่าทำให้คำตอบที่มีเหตุผลขัดใจมาทำให้สมองของเราจำสิ่งผิดๆ จงยึดมั่นในตัวเอง และสู้ต่อไป...

 

ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อระยะเวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง

ปล.  2h. = 120min.      //      120/100 = 1.2     

( 1 ข้อ ควรใช้เวลา 1 นาที ... วินาที )

 เริ่มเลย

 


 

ตัวหนังสือสีเขียวคือคำตอบ

ตัวหนังสือสีฟ้าคือสิ่งเพิ่มขึ้้นมาเพื่ออธิบาย

ตัวหนังสือสีแสดคือสิ่งที่ต้องการเน้นในโจทย์

 

1.  พระพุทธดำรัสว่า “ดูก่อน  อานนท์  ธรรมและวินัยที่เราตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย  ธรรมและวินัยนั้น  จักเป็นศาสดาแห่งเธอทั้งหลาย  เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว”  ข้อความที่ขีดเส้นใต้หมายความว่าอย่างไร

1.  ธรรมและวินัยจะเป็นพระพุทธเจ้า
2.  ธรรมและวินัยจะเป็นสังฆประมุข สังฆประมุข คือ สมเด็จพระสังฆราช
3.  ธรรมและวินัยจะเป็นหลักการแห่งศาสนา
4.  ธรรมและวินัยจะเป็นผู้ปกครองเหมือนพระพุทธเจ้า

 

 

2.  “ธรรมเหล่าใด  เกิดแต่เหตุ  พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น”  ถ้าธรรมเหล่าใดได้แก่ “ทุกข์”  เหตุแห่งความทุกข์ตามหลักอริยสัจ 4  จะได้แก่ข้อใด

1.  อวิชชา         
2.  ตัณหา           
3.  ทิฎฐิ           
4.  มานะ

 

 

3.  การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านและเพื่อนในโรงเรียน  ตรงกับการพัฒนาตามหลักพระพุทธศาสนาแบบใด

1.  การพัฒนากาย               
2.  การพัฒนาศีล
3.  การพัฒนาจิตใจ คือ ละเว้นความชั่ว
4.  การพัฒนาปัญญา

 

 

4.  หลักโภควิภาค 4 (การแบ่งทรัพย์ออกเป็นส่วน ๆ)  ข้อความใดกล่าวไว้ผิดสัดส่วนแห่งหลักการใช้จ่ายทรัพย์

1.  ใช้จ่ายเลี้ยงตน  และเลี้ยงคนที่ควรบำรุง 0.5 ส่วน    
2.  ใช้จ่ายบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 0.5  ส่วน
3.  ใช้ลงทุนประกอบการงาน  1  ส่วน        
4.  เก็บออมไว้ใช้ในคราวจำเป็น  1  ส่วน

 

 

5.  ในการทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 1  พระเถระรูปใดเป็นผู้วิสัชชนา คือผู้ตอบ พระวินัยปิฎก

1.  พระมหากัสสปะ    เป็นประทานฝ่ายสงฆ์
2.  พระอานนท์   ควบคุมทั้งหมด    
3.  พระอุบาลี       
4.  พระอนุรุทธ

 

 

6.  ในช่วงเวลาแห่งการประกาศพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาในแคว้นใดนานที่สุด

1.  แคว้นมคธ  ที่พระพุทธเจ้าเลือกใช้ภาษามคธเนื่องจากเป็นแวคนที่มีขนาดใหญ่มาก ทำให้เมืองหลวง(กตศิลา) ถือว่าเป็นเมืองแห่งความรู้     
2.  แคว้นกาสี       
3.  แคว้นโกศล       
4.  แคว้นสักกะ

 

 

7.  การถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ในฤดูออกพรรษา  ตามพระวินัยกำหนดว่า ต้องมีจำนวนพระสงฆ์อยู่จำพรรษาในอาวาสนั้น ๆ  อย่างน้อยกี่รูป

1.  4           
2.  5           
3.  9           
4.  10

 

 

8.  ในมหาสาโรปมสูตร  ที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบศาสนากับส่วนของต้นไม้  ธรรมะข้อใดที่ท่านเปรียบเทียบได้กับ  กระพี้ของศาสนา

1.  ศีล           
2.  สมาธิ           
3.  ปัญญา      ทุกอย่างเน้นปัญญา 
4.  วิมุตติ

 

 

9.  ข้อใดที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของประเพณีลอยกระทง (ในวันเพ็ญเดือน 12)  ของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย

1.  ลอยเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์           
2.  กตัญญูต่อแม่น้ำคงคาต้นน้ำศักดิ์สิทธิ์
3.  บูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์    ต้องปล่อยโคม
4.  บูชาพระพุทธบาทที่ริมหาดทรายฝั่งแม่น้ำนัมมทา   เป็นรอยพระพุทธบาทอันแรก

 

 

10.  คำนมัสการที่ขีดเส้นใต้  “นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ”  นั้นแสดงถึงพระพุทธคุณในข้อใด

1.  พระปัญญาคุณ   
2.  พระกรุณาคุณ       
3.  พระบริสุทธิคุณ       
4.  พระนวารหาทิคุณ

 

 

11.  “ละชั่ว  ทำดี  ชำระจิตใจให้ผ่องใส”  เป็นหลักธรรมเกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญใดของพระพุทธศาสนา
1.  วันมาฆบูชา   
2.  วันวิสาขบูชา       
3.  วันอาสาฬหบูชา       
4.  วันอัฏฐมีบูชา

 

 

12.  “พิธีสวดอภิธรรม”  ในงานอวมงคล  จัดเป็นพิธีในศาสนาข้อใด

1.  กุศลพิธี   การทำดี    
2.  บุญพิธี     ทำแล้วต้องได้บุญ  
3.  ทานพิธี    ถวายทาน   
4.  ปกิณกพิธี  การกราบ การไหว้

 

 

13.  กิจกรรมใดที่ไม่เกี่ยวกับการจำพรรษาของพระสงฆ์

1.  พระภิกษุหยุดจาริกและอยู่ที่เดียวตลอด  3  เดือน
2.  พระสงฆ์มีเวลาศึกษาและปฏิบัติศาสนากิจอย่างจริงจัง
3.  ประชาชนได้โอกาสถือปฏิญญางดเหล้าเข้าพรรษาจากพระสงฆ์
4.  ประชาชนได้ทำบุญกับพระสงฆ์เป็นการบำรุงพระพุทธศาสนา

 

 

14.  “เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่ท่านผู้บำเพ็ญเพียร  เมื่อนั้นความสงสัยย่อมสิ้นไป  เพราะได้รู้ธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งเหตุปัจจัยทั้งหลาย”  ข้อความที่ขีดเส้นใต้  หมายถึงหลักธรรมใด

1.  อริยสัจ  4                   
2.  นิพพาน
3.  ปฏิจจสมุปบาท  12     เหตุปัจจัยนั้นก็คืออวิชานั่นเอง          
4.  กฎธรรมนิยาม

 

 

15.  คุณสมบัติของนักเรียนที่ดี  คือ  “เรียนจากครู  ดูจากตำหรับ  สดับปาฐะ”  ตรงกับหลักธรรมข้อใดมากที่สุด

1.  พหุสฺสุตา                   
2.  ธตา
3.  วจสา ฟังจากปาก ปริจิตา อ่าน              
4.  มนสานุเปกขิตา

 

 

16.  หลักความเชื่อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาตรงกับข้อใด

1.  กรรมเก่าเป็นตัวชี้ปัจจุบัน           
2.  กรรมทุกชนิดต้องให้ผลเสมอไป
3.  ทำกรรมใดย่อมได้รับผลกรรมนั้น       
4.  หว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้น

 

 

17.  พิธีอุปสมบทกรรม(การบวชพระสงฆ์)  องค์ประกอบในข้อใดที่ขาดไม่ได้เลย

1.  พระอุปัชฌาย์   คนที่บวชให้            
2.  พระคู่สวดกรรมวาจา
3.  พระอันดับไม่ครบ  10  รูป           
4.  พระพี่เลี้ยงที่ช่วยเหลือในพิธีอุปสมบท

 

 

18.  “สิ่งใดควรรู้ก็ทรงรู้  สิ่งใดควรละก็ทรงละได้  สิ่งใดควรทำให้แจ้งก็ทรงเข้าพระทัยสิ่งนั้นอย่างแจ่มแจ้ง  สิ่งใดควรปฏิบัติดำเนินก็ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์”  ข้อความที่ขีดเส้นใต้หมายถึงสิ่งใด

1.  ความจริง       
2.  ความเท็จ       
3.  ความทุกข์       
4.  ความสุข

 

 

19.  สังฆคุณที่ว่า  “ญายะปะฎิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ”  ข้อใดมีความหมายตรงที่สุด

1.  เป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอน           
2.  เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้ที่ถูกต้อง
3.  เป็นผู้ปฏิบัติตรงไปสู่ความหลุดพ้น       
4.  เป็นผู้ปฏิบัติสมควรมีจรรยาวัตรงดงาม

 

 

20.  ในรัชกาลใดที่พระไตรปิฎกได้รับการตีพิมพ์ด้วยอักษรไทยในรูปเล่มแบบหนังสือสมัยใหม่ เป็นแบบที่ใช้ในปัจจุบัน

1.  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ร.4     
2.  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    ร.5
3.  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   ร.6  เจ้าฟ้ามงกุฏ    
4.  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   ร.7  สมุดไทย = เป็นแบบไบลาน

 

 

21.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสภาพบังคับทางอาญา จำคุก กักขัง ปรับ

1.  จำคุก  กักขัง               
2.  ปรับ  ริบมัดจำ
3.  กักกัน  กักขัง               
4.  จำคุก  ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

 

 

22.  ข้อใดบิดามารดาไม่มีสิทธิกระทำต่อบุตร

1.  ให้บุตรช่วยงานบ้าน  และเลี้ยงน้องได้       
2.  เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นที่รับบุตรไว้โดยมิชอบ
3.  ขายทรัพย์สินซึ่งเป็นของบุตรให้แก่คนอื่น       
4.  ทำโทษบุตรตามสมควรเพื่ออบรมสั่งสอน

 

23.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

1.  พระราชกฤษฎีกาจะตราขึ้นขัดกับพระราชบัญญัติไม่ได้
2.  รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีมีสิทธิในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
3.  พระราชกำหนดเป็นกฎหมายที่ฝ่ายบริหารบัญญัติขึ้นมีผลให้บังคับถาวร
4.  ข้อบัญญัติต่าง ๆ  เป็นกฎหมายที่ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บัญญัติขึ้น

ลำกับกฎหมายเรียงตามนี้ 1.รัฐธรรมนูญ 2.พระราชบัญญัติ 3.พระราชกำหนด 4.พระราชกฤาฏีกา 5.กฎกระทรวง 6.กฎท้องถิ่น,เทศบัญญัติ

 

 

24.  กฎหมายบังคับให้บุคคลใดต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

1.  ตำรวจ    ใช้บัตรราชการได้               
2.  ภิกษุ  สามเณร  ใช้บัตรของพระ
3.  ทหารกองประจำการ  ใช้บัตรของทหาร              
4.  บุคคลอายุ  65  ปี  ใช้จนตาย แต่ทำถึงอายุ 70 ปี

 

 

25.  ข้อใดกล่าวเรื่องผู้เยาว์ถูกต้อง อายุต่ำกว่า 20 ปี

1.  ผู้ที่มีอายุครบ  20  ปีบริบูรณ์
2.  ชายหญิงที่สมรสกันเมื่ออายุครบ  17  ปีบริบูรณ์ แต่งงานแล้วถือว่าบรรลุทันที
3.  ผู้เยาว์สามารถรับการให้โดยเสน่หาได้โดยลำพัง
4.  ผู้เยาว์สามารถซื้อจักรยานเพื่อไปโรงเรียนได้โดยลำพัง

 

 

26.  ของหมั้น ไม่ต้องคืน จัดเป็นทรัพย์สินประเภทใดระหว่างสามีภริยา

1.  สินส่วนตัวของหญิง               
2.  สินส่วนตัวของชาย
3.  สินสมรส                   
4.  ถูกทุกข้อ

 

 

27.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรม

1.  ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุแก่กว่าบุตรบุญธรรมอย่างน้อย  25  ปี
2.  ในกรณีผู้จะรับบุตรบุญธรรมมีคู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อน
3.  การรับบุตรบุญธรรมจะต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย
4.  บุตรบุญธรรมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรม

 

 

28.  ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร  การเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจะเก็บในอัตราร้อยละเท่าไรของกำไรสุทธิ

1.  10       
2.  20           
3.  30  นิติบุคคลเก็บ 30    บุคคลธรรมดาเก็บ 15     
4.  40

 

 

29.  ข้อใดเป็นนิติกรรม เกิดผลทางกฎหมาย

1.  เมื่อบุคคลตาย  ทายาทจะได้รับมรดก เป็นปกติ
2.  เมื่อขับรถชนคนเดินเท้าต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  เป็นกฎหมายแพ่ง
3.  เมื่อตกลงนัดเพื่อนไปดูหนังแต่กลับไม่ไปตามนัด
4.  เมื่อลูกหนี้นำเงินมาชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา  ต้องทำเป็นสํญญา

 

 

30.  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคลื่อนย้ายไม่ได้ เกินกว่ากี่ปีที่กฎหมายบังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

1.  1           
2.  3           
3.  10           
4.  30

 

 

31.  นายอันธพาลจะทำร้ายร่างกายนายหวังดีโดยมีอาวุธในมือ  นายหวังดีจึงชกนายอันธพาลจนหกล้มหัวฟาดพื้นถึงแก่ความตาย  นายหวังดีจะต้องรับโทษทางอาญาอย่างไร

1.  การกระทำที่ไม่เป็นความผิด  ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ
2.  การกระทำที่เป็นความผิด  แต่ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษ  เพราะป้องกันตนเอง
3.  การกระทำที่เป็นความผิด  แต่ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษ   
4.  การกระทำที่ไม่เป็นความผิด  ผู้กระทำต้องได้รับโทษ

 

 

32.  นายเท่งยืมรถจักรยานของนายโหน่งไปใช้  ต่อมานายเท่งเอารถจักรยานไปขายเพื่อเอาเงินมาใช้เอง  เป็นความผิดทางอาญาประเภทใด

1.  ลักทรัพย์   เจ้าของรู้ตัว    
2.  ยักยอกทรัพย์   คือการโกง เช่น ขายของได้ 100 บาท แต่บอกว่าขายได้เพียง 80 บาท    
3.  ฉ้อโกงทรัพย์       
4.  ทำให้เสียทรัพย์

 

 

33.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของรัฐ

1.  อำนาจอธิปไตยในการปกครองตนเอง   การไม่เป็นเมืองขึ้น    
2.  ดินแดนที่มีอาณาเขตแน่นอน  น่านฟ้า แผ่นดิน น่านน้ำ
3.  รัฐสภาที่ทรงอำนาจ  ต้องมีรัฐบาลกลางเพียงชุดเดียว             
4.  ประชากรที่มีคุณภาพ  ประชนสัญชาติเดียวกัน

 

 

 

34.  รัฐใดมีลักษณะเป็นรัฐเดี่ยว

1.  สหรัฐอเมริกา               
2.  มาเลเซีย
3.  อังกฤษ                   
4.  อดีตสหภาพโซเวียต

 

 

35.  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนภูมิภาค  โดยแบ่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการ
ปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยนั้น

1.  มณฑลเทศาภิบาล  เกิดใน ร.6 มีต้นแบบมาจากจีน 
2.  เมือง           
3.  อำเภอ           
4.  สุขาภิบาล

 

 

36.  ข้อใดไม่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ

1.  แนวทางในการปฏิบัติต่อต่างประเทศ       
2.  แนวทางเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ
3.  แนวทางที่กำหนดโดยกระทรวงการต่างประเทศ  จะเป็นการพัฒนาองค์กร หรือประชาชนในประเทศ   
4.  แนวทางที่กำหนดพฤติกรรมระหว่างประเทศ

 

 

37.  ข้อใดไม่เคยเป็นนโยบายต่างประเทศของไทย

1.  Constructive  Engagement           
2.  Cooperative  Engagement
3.  Flexible  Engagement           
4.  Forward  Engagement

 

 

38.  ข้อใดไม่ใช่ตัวแสดงในเวที Show ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

1.  United  Nations               
2.  ASEAN
3.  ประเทศไทย               
4.  มณฑล

 

 

39.  อะไรเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย

1.  การรักษาเอกราชและความมั่นคง  โดยไม่ไปรุกรานใคร     
2.  การขยายอำนาจในเวทีระหว่างประเทศ
3.  การแผ่อธิปไตยทางดินแดน           
4.  การรักษาสันติภาพโดยการใช้กำลังทหาร

 

 


ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้  ตอบคำถามข้อ  40 – 41 
1.  มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด           
2.  มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
3.  เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวไม่ต่ำกว่า  90  วัน
4.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

40  อะไรไม่ใช่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550

4.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

41.  อะไรไม่ใช่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550

3.  เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวไม่ต่ำกว่า  90  วัน

 

 

42.  ข้อใดไม่ใช่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

1.  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2.  การออกเสียงประชามติรับ – ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
3.  การประชุมกลุ่มคนในท้องถิ่นเพื่อมีมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บางเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง เช่น ประชุมกีฬาสี
4.  การลงชื่อถอดถอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 

 

43.  ผู้ใดไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 

1.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่  1  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง
2.  ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้ว  3  ปี
3.  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ต่ำกว่า  90  วันก่อนถึงวันเลือกตั้ง
4.  มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร

 

 

44.  คนไทยคนใดที่ไปดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์การระหว่างประเทศของสหประชาชาติในปัจจุบัน

1.  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร           
2.  นายประชา  คุณะเกษม
3.  นายศุภชัย  พานิชภักดิ์           
4.  นายสุรเกียรติ์  เสถียรไทย

 

 

45.  ประชาธิปไตยหมายถึงอะไร

1.  การปกครองโดยชนชั้นสูงของอาณาเขตนั้น
2.  การปกครองโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตนั้น
3.  การปกครองโดยผู้ที่มีอำนาจในอาณาเขตนั้น
4.  การปกครองโดยการส่งคนที่ถูกคัดเลือกจากชนชั้นนำในอาณาเขตนั้นเข้าบริหารประเทศ

 

 

46.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2550  มีจำนวนเท่าใด ประชาชน/80

1.  480  คน       
2.  500  คน       
3.  450  คน       
4.  580  คน

 

 

47.  สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2550  มีจำนวนเท่าใด แต่งตั้ง 74 เลือกตั้ง 76

1.  100  คน       
2.  180  คน       
3.  150  คน       
4.  200  คน

 

 

48.  ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปสงค์ (Demand)

1.  สมบัติตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่  จึงซื้อบุหรี่ลดลง
2.  สมศรีซื้อส้มโอลดลง  เพราะราคาส้มโอแพงขึ้น
3.  สมใจมีเพื่อนมาอาศัยอยู่ด้วยจึงต้องใช้จ่ายซื้อสินค้ามากขึ้น
4.  สมนึกผลิตเสื้อเหลืองออกขายมากขึ้น  เพราะประชาชนนิยมใส่เสื้อเหลือง เป็นไปตามกฎอุปทาน

ราคาสูง แปรผันตรงกับอุปทาน และแปรผกผันกับอุปสงค์

 

49.  ความสัมพันธ์ของกระบวนการผลิต (Production  Function)  แสดงความสัมพันธ์ตามข้อใด

1.  ราคาผลผลิตและปริมาณผลผลิต       
2.  ต้นทุนการผลิตและวิธีการผลิต
3.  ระดับราคาปัจจัยการผลิตและวิธีการผลิต       
4.  ปริมาณปัจจัยการผลิตและปริมาณผลผลิต

 

 

50.  ข้อใดเป็นลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ เหมือนกันหมด ยกเว้นตราสินค้า

1.  ผู้ซื้อสามารถกำหนดราคาสินค้าได้บ้าง
2.  ลักษณะและคุณภาพของสินค้าไม่แตกต่างกัน
3.  ผู้ขายสามารถกำหนดราคาสินค้าของตนเองได้บ้าง
4.  ตลาดที่มีผู้ขายจำนวนมาก  แต่ผู้ซื้อมีจำนวนน้อย

ตลาดสมบูรณ์ มีผู้ค้ามากราย

ตลาดฝูกขาด มีผู้ค้าน้อยราย

 

 

51.  การคลังของรัฐบาลไม่รวมกิจกรรมข้อใด

1.  การหารายได้ของรัฐบาล           
2.  การกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3.  การกำหนดค่าเงินบาทของประเทศ       
4.  การจัดการเกี่ยวกับการก่อหนี้และการชำระหนี้ของรัฐ

 

 

52.  ข้อใดเป็นการดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด

1.  รัฐบาลประกาศเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.  ธนาคารพาณิชย์ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
3.  รัฐบาลกู้เงินจากธนาคารโลกเพื่อนำมาใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
4.  ธนาคารกลางขายหลักทรัพย์ให้แก่สถาบันการเงินและประชาชน

 

 

53.  การที่รัฐบาลมีโครงการการสร้างงานในชนบทถือว่าเป็นการใช้นโยบายใด  และควรใช้ในช่วงเวลาใด

1.  นโยบายการคลัง  ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
2.  นโยบายการเงิน  ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
3.  นโยบายการคลัง  ในภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากเกินไป
4.  นโยบายการเงิน  ในภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากเกินไป

 

 

54.  ในปี พ.ศ.2548  ไตรภพมีรายได้  5,000  บาท  ต่อมาในปี พ.ศ. 2549  เขามีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 5,200  บาท  ถ้าในปี พ.ศ. 2549  ประเทศมีอัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ  5  ข้อใดถูกต้อง เงินเฟ้อ ส่งผลให้ ค่าของเงินเพิ่มขึน แต่ไม่ถือว่ามีเงินเพิ่มขึ้น

1.  ไตรภพมีรายได้ที่เป็นตัวเงินและรายได้ที่แท้จริงลดลง
2.  ไตรภพมีรายได้ที่เป็นตัวเงินและรายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้น
3.  ไตรภพมีรายได้ที่เป็นตัวเงินเพิ่มขึ้นแต่รายได้ที่แท้จริงลดลง
4.  ไตรภพมีรายได้ที่เป็นตัวเงินลดลงแต่รายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้น55.  บุคคลในข้อใดที่จะได้รับประโยชน์จากการที่ประเทศเกิดเงินเฟ้อ เงินเฟ้อ ส่งผลให้ ผู้ที่มีรายได้ประจำหรือเงินเดือนที่ได้เท่าเดิมทุกเดือน จะเหือนมีเงินน้อยลง เนื่องจากข้าวของแพงขึ้น ส่งผลให้ซื้อของได้น้อยลง เมื่อเทียบกับจำนวนเงินเท่ากันที่ได้ซื้อในอดีต

1.  แก้วฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์จำนวน  100,000  บาท
2.  กุ้งรับราชการทหารได้รับรายได้ปีละ  100,000  บาท
3.  ไก่ให้เพื่อนบ้านกู้เงิน  100,000  บาท  เมื่อปีที่ผ่านมา
4.  ก้อยต้องคืนเงินที่กู้ยืมมาในปีที่แล้วจำนวน  100,000  บาท

 

 

56.  สถานการณ์ข้อใดที่ทำให้เงินบาทมีค่าแข็งขึ้น

1.  คนไทยนิยมซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น
2.  ระดับราคาสินค้าและบริการในประเทศสูงขึ้น
3.  ดุลการชำระเงินของไทยเกินดุลเพิ่มขึ้น
4.  อัตราดอกเบี้ยของไทยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของต่างประเทศ

 

 

57.  การลดค่าเงินเป็นนโยบายที่รัฐบาลมุ่งนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาใด

1.  การขาดดุลการค้า ต้องการให้เขามาลงทุนในไทย
2.  เงินเฟ้อและการว่างงาน
3.  การขาดดุลงบประมาณแผ่นดิน
4.  การขาดสภาพคล่องทางการเงินของสถาบันการเงิน

 

 

58.  องค์กรระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ให้ประเทศสมาชิกมีระบบการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพคือองค์กรใด

1.  ธนาคารโลก               
2.  องค์การการค้าโลก
3.  ธนาคารพัฒนาเอเชีย               
4.  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

 

 

59.  ข้อใดที่แสดงว่ารัฐบาลได้ดำเนินการในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้มีการขยายตัว

1.  มีการใช้จ่ายในการสร้างระบบรถไฟฟ้า สร้างสาธรณูปโภค ส่งผลให้มีการกระจายรายได้
2.  มีนโยบายในการส่งเสริมการนำเข้าให้มากกว่าการส่งออก
3.  รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้จ่ายในการบริโภค  เพื่อเก็บออมเงินให้มากที่สุด
4.  จัดเก็บภาษีเครื่องจักรและวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อหารายได้ให้แก่รัฐ

 

 

60.  ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจได้ดีที่สุด

1.  รายได้ประชาชาติที่แท้จริงเพิ่มขึ้นพร้อมกับอัตราเงินเฟ้อสูง
2.  รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นพร้อมกับการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน
3.  รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นพร้อมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นด้วย
4.  รายได้ประชาชาติที่แท้จริงเพิ่มขึ้นพร้อมกับอัตราการเพิ่มของประชากรที่สูง

 

 

61.  หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของสถาบันครอบครัวคือข้อใด

1.  ให้สถานภาพแก่สมาชิกของสังคม
2.  อบรมจัดเกลาให้แก่สามเณรที่อายุน้อย
3.  ควบคุมทางสังคมด้วยระบบศีลธรรมและจริยธรรม
4.  ตอบสนองความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของสมาชิกในสังคม

 

 

ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบข้อ  62-63
1.  เพลงอีแซว   ภาคกลาง (เป็นเพลงลามก) ทำให้หายไปจากสังคม            
2.  ฮีตสิบสองครองสิบสี่
3.  การฟ้อนผีมดผีเม็ง           
4.  หุ่นกระบอก ภาคกลาง

62.  ตัวอย่างของภูมิปัญญาไทยภาคเหนือคือข้อใด

3.  การฟ้อนผีมดผีเม็ง

63.  ตัวอย่างของภูมิปัญญาไทยภาคอีสานคือข้อใด

2.  ฮีตสิบสองครองสิบสี่

 

 

64.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่แสดงถึง “ภูมิปัญญา”

1.  กลุ่มฌาปนกิจของหมู่บ้านในชัยนาท เป็นเพียงการรวมกลุ่ม
2.  การแข่งขันเรือประเพณีของจังหวัดน่าน
3.  สหกรณ์เครดิตยูเนียนของชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.  แบบเรียนเกี่ยวกับการนวดแผนไทยของการศึกษานอกโรงเรียน

 

 

65.  ข้อใดอธิบายความหมายของคำว่า “การจัดระเบียบทางสังคม”  ได้ถูกต้องที่สุด

1.  แบบแผนของความสัมพันธ์ทางสังคม           
2.  ศีลธรรมจริยธรรมร่วมของคนในสังคม
3.  กฎเกณฑ์ทางสังคมที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร       
4.  การควบคุมเฉพาะพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม การเบี่ยงเบน คือ การทำไม่เหมือนชาวบ้านทำแตกต่างจากผู้อื่นไม่ว่าจะเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตาม

 

 

66.  “กฎทางสังคม”  ที่มีบทลงโทษรุนแรงที่สุดคือข้อใด

1.  จารีต ต้องมีบทลงโทษ                  
2.  วิถีประชา  ก็คือวิถีชาวบ้าน ไม่ได้มีบทลงโทษใดๆ เพียงแค่โดนนินทา
3.  ระบบคุณค่าของสังคม  ไม่มีในสังคมศึกษาเน่อ         
4.  บรรทัดฐานทางสังคม จะประกอบด้วย วิถีประชา จารีต และกฎหมาย ซึ่งโจทย์ถามว่า โทษของอะไรรุนแรงสุด แล้วเราควรจะตอบข้อนี้กันมั้ย ?

 

 

67.  ความหมายของคำว่า  “วัฒนธรรม”  ที่ถูกต้องที่สุดคือข้อใด

1.  ประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
2.  ความสัมฤทธิผลของมนุษย์ที่อนุชนรุ่นหลังควรให้การอนุรักษ์
3.  แบบอย่างพฤติกรรมที่ได้มาทางสังคมและที่ถ่ายทอดต่อไปในสังคม
4.  แบบแผนพฤติกรรมที่เน้นค่านิยมที่ดีงามของประเทศเพื่อจรรโลงความดีงามของชาติ

 

 

68.  ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมประเภทเดียวกัน

1.  เสื้อผ้า  รองเท้า  รถมอเตอร์ไซด์
2.  บ้านทรงไทย  ไม้แกะสลัก  เสื่อจันทบูร
3.  ทองหยิบ  ทองหยอด  ข้าวเกรียบปากหม้อ
4.  ความเชื่อเรื่องพรหมจรรย์  การรักนวลสงวนตัว  เรือนหอ

 

 

69.  ข้อใดเป็นได้ทั้งสถานภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดและสถานภาพสัมฤทธิ์ คือ ได้มาทีหลัง

1.  อายุ        
2.  อาชีพ           
3.  ชนชั้น           
4.  การศึกษา

 

 

70.  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการขัดเกลาทางสังคม

1.  กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม           
2.  กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรม
3.  กระบวนการจัดระเบียบทางสังคม       
4.  กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

 

 

71.  สัญลักษณ์ของสถาบันมีประโยชน์อย่างไร

1.  บ่งชี้สถานภาพของสถาบันนั้น ๆ ในสังคม
2.  แสดงถึงความสมานสามัคคีระหว่างคนในสังคม
3.  สมาชิกในสถาบันนั้นๆ  ได้ทราบว่าตนเองควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร
4.  แสดงให้แก่ผู้คนทั่วไปในสังคมได้รับทราบถึงเอกลักษณ์ของสถาบันนั้น ๆ

 

 

72.  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคม

1.  มนุษย์ได้รับการขัดเกลาทางสังคมตลอดชีวิต
2.  โรงเรียนเป็นแหล่งขัดเกลาทางสังคมอันดับแรกมนุษย์  ครอบครัว
3.  การขัดเกลาทางสังคมจัดไว้เฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน คนปกติก็โดนขัดเกลา
4.  การขัดเกลาทางสังคมเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นเท่านั้น ตลอดชีวิต

 

 

73.  องค์ประกอบที่สำคัญและขาดไม่ได้ในการชี้แสดงถึงความเป็นกลุ่มสังคมคือข้อใด 1.ประชากร 2.การปฏิสัมพันธ์

1.  บทบาทของสมาชิกที่ระบุไว้ในโครงสร้างของสังคม
2.  จำนวนสมาชิกของกลุ่มแต่ละกลุ่มที่มีขนาดแตกต่างกันไป
3.  รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างกันที่สมาชิกยอมรับและปฏิบัติตาม  มีการกระทำระหว่างกัน
4.  ลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างสมาชิกเพื่อการสร้างความยั่งยืนให้แก่กลุ่ม

 

 

74.  สถานการณ์ที่เอื้อต่อการผสมผสานทางวัฒนธรรมคือข้อใด

1.  ศักยะของวัฒนธรรมที่สนองต่อการเกื้อกูลต่อกัน
2.  สมาชิกในสังคมตระหนักถึงการปกป้องค่านิยมและประเพณีเดิม
3.  ความภูมิใจของสมาชิกในสังคมที่มีต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้ดำรงอยู่
4.  ปริมาณของวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุมีพอเหมาะกับปริมาณของวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ

 

 

75.  ข้อใดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยังไม่มีตัวอักษร ถ้าเริ่มมีตัวอักษรใช้จะเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์

1.  จารึก       
2.  ภาพเขียน       
3.  จดหมายเหตุ       
4.  หนังสือพิมพ์

 

 

76.  หลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยามีมากที่สุดในรัชสมัยใด

1.  สมเด็จพระรามาธิบดีที่  1           
2.  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
3.  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช           
4.  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 

 

77.  ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนจีนมีโอกาสทำการค้าจนกระทั่งมีบทบาทสำคัญทางการค้าในประเทศไทย

1.  คนไทยรักการเกษตรกรรม           
2.  คนจีนรู้จักหลักการคำนวณ
3.  ระบบศักดินาไม่เอื้อต่อการค้าขาย       
4.  กรมคลังมุ่งการค้ากับต่างชาติเท่านั้น

 

 

78.  การจัดระเบียบสังคมไทยตามระบบศักดินาเกิดขึ้นในสมัยใด

1.  สมัยสุโขทัย   
2.  สมัยอยุธยา  สมัยพระบรมไตรโลกนาถ     
3.  สมัยธนบุรี       
4.  สมัยรัตนโกสินทร์

 

 

79.  ชาติใดเป็นชาติแรกที่มีสนธิสัญญายกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับไทย

1.  อังกฤษ       
2.  ฝรั่งเศส       
3.  อิตาลี           
4.  สหรัฐอเมริกา

 

 

 

80.  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้อาณาจักรอยุธยามีอำนาจเหนือรัฐใกล้เคียง ดีกว่าที่อื่นเพราะ ใกล้ปากแม่น้ำ เหมาะแก่การค้าขาย และการเพาะปลูก ป้องกันการโจมตี มีแนวคิดเทวราชา ทำให้ไม่มีใครคิดล้มล้าง

1.  การติดต่อกับนานาชาติ           
2.  สภาพภูมิศาสตร์
3.  พื้นที่อุดมสมบูรณ์               
4.  ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับอินเดีย  ซึ่งติดต่อผ่านเขมร

 

 

81.  ข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงในสยามหลังการทำสนธิสัญญาเบาริง (พ.ศ.2398) อยู่ใน ร.4 ซึ่งร.5 ขึ้นครองราชเมื่อ 2411

1.  รัฐบาลผูกขาดการค้า  หมดสนธิสัญญาเบอนี่             
2.  การเกิดรัฐวิสาหกิจ  เกิดใน ร.6
3.  เศรษฐกิจไทยตกต่ำ    เกิดใน ร.6             
4.  การปลูกข้าวเพื่อเป็นสินค้าออก

 

 

82.  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้บ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5  มีความเจริญรุ่งเรือง

1.  การปลดปล่อยทาส               
2.  การยกเลิกระบบไพร่
3.  การใช้ระบบการค้าเสรี           
4.  การจัดการการค้าโดยรัฐ

 

 

83.  ราชวงศ์สุดท้ายของอินเดียก่อนการครอบครองของอังกฤษคือราชวงศ์ใด

1.  ราชวงศ์เมารยะ   
2.  ราชวงศ์โมริยะ   ราชวงศ์เดียวกันกับข้อ1    
3.  ราชวงศ์โมกุล  เป็นอิสลาม สร้างทัชมาฮาล     
4.  ราชวงศ์คุปตะ

 

 

84.  ข้อใดไม่ใช่นโยบาย 3 ประการของคณะปฏิวัติจีนที่เรียกว่า “หลักลัทธิไตรราษฎร์”  ค.ศ.1905

1.  จัดสรรที่ดินให้ประชาชน           
2.  จัดตั้งรัฐบาลประชาชน
3.  สถาปนาระบอบสาธารณรัฐ           
4.  โค่นล้มอำนาจราชวงศ์หมิง

 

 

85.  ข้อใดเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงการปกครองของญี่ปุ่นใน ค.ศ. 1889  เป็นไปโดยราบรื่น

1.  จักรพรรดิเข้มแข็ง               
2.  ระบบศักดินาเข้มแข็ง
3.  เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า           
4.  โครงสร้างทุกด้านมีการปูพื้นฐานดี  สหรัฐวางรากฐานด้านประชาธิปไตย และญี่ปุ่นก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมเก่า

 

 

86.  ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมใหม่ของประเทศฝรั่งเศสหลังการปฏิวัติ ค.ศ.1789

1.  ความรับผิดชอบต่อสังคม           
2.  การสนับสนุนการมีเสรีภาพ
3.  การส่งเสริมนิกายโปเตสแตนท์           
4.  การเห็นความสำคัญของสามัญชน

 

 

87.  ผู้จุดประกายการปฏิวัติความคิดด้านวิทยาศาสตร์ของโลกตะวันตกคือใคร

1.  ฟรานซิส  เบคอน   เนื่องจากในตอนนั้นเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์ยังไม่ได้รับการยอมรับ เหล่านักวิทยาศาสตร์ต่างก็หลบๆ ซ่อนทำกันอยู่ใต้ดิน (ห้องใต้ดิน) และก็มีนายฟรานซิส เบคอนนี่แหละที่ได้ทำการก่อตั้งเป็นสมาคมนักวิทยาศสตร์ และให้นักวิทยาศาสตร์ขึ้นมาทดลองร่วมกันที่สมาคมแห่งนี้            
2.  มาร์ติน  ลูเธอร์  ตั้งนิกายโปแทสแตน
3.  ไมเคิลแองเจโล               
4.  นิโคลัส  โคเปอร์นิคัส  ค้นพบสุริยจักรวาล (ส่วนมากจะตอบข้อนี้กัน ซึ่งผมก็ไม่เถียงครับ แล้วแต่ใครจะคิด)

 

 

88.  ในแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000  วัดขนาดของสวนลำไยได้กว้าง 1 เซนติเมตร  ยาว  4  เซนติเมตร  สวนลำไยนี้มีขนาดจริงในภูมิประเทศกี่ตารางกิโลเมตร (4*50,000)/100,000 = 2 ตร.กม.

1.  1           
2.  2           
3.  3           
4.  4

 

 

89.  รังสีจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก  ส่วนใหญ่เป็นรังสีประเภทใด

1.  รังสีเอกซ์       
2.  รังสีแกมม่า       
3.  รังสีอุลตราไวโอเลต   
4.  รังสีอินฟราเรด

 

 

90.  แม่น้ำสายใดที่มีเนื้อที่ของพื้นที่ลุ่มน้ำมากที่สุด

1.  แม่น้ำโขง       
2.  แม่น้ำน่าน       
3.  แม่น้ำมูล       
4.  แม่น้ำเจ้าพระยา

 

 

91.  หากจะไปชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่ประเทศสวีเดน  ควรจะไปชมในเดือนใด

1.  มีนาคม       
2.  มิถุนายน       
3.  กันยายน       
4.  ธันวาคม

 

 

92.  ข้อใดเป็นการเรียงลำดับธาตุที่พบบริเวณเปลือกโลก  จากพบมากที่สุดไปน้อยที่สุด

1.  ออกซิเจน  ซิลิกอน  อะลูมิเนียม  เหล็ก       
2.  ซิลิกอน  ออกซิเจน  เหล็ก  อะลูมิเนียม
3.  อะลูมิเนียม  ซิลิกอน  ออกซิเจน  เหล็ก       
4.  เหล็ก  ออกซิเจน  ซิลิกอน  อะลูมิเนียม

 

 

93.  หินชนิดใดที่สัมพันธ์กับการเกิด “แผ่นดินทรุด”  หรือ  “ธรณีสูบ”  มากที่สุด

1.  หินแกรนิต       
2.  หินดินดาน       
3.  หินทราย       
4.  หินปูน

 

 

94.  ชั้นบรรยากาศโลกชั้นใดที่มีการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ

1.  โทรโพสเฟียร์   
2.  สตราโทสเฟียร์       
3.  เมโซสเฟียร์       
4.  เทอร์มอสเฟียร์

 

 

95.  การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคใด

1.  ภาคกลาง                   
2.  ภาคใต้
3.  ภาคตะวันตก  อันดับ2เป็นภาคเหนือ             
4.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

96.  โครงการแกล้งดินเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับดินชนิดใด

1.  ดินเค็ม       
2.  ดินจืด           
3.  ดินเปรี้ยว       
4.  ดินด่าง

 

 

97.  การทำนาข้าวทำให้มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดใดสู่ชั้นบรรยากาศของโลก

1.  ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน           
2.  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
3  ก๊าซไนตรัสออกไซด์   ปลูกถั่ว            
4.  ก๊าซมีเทน

 

 

98.  หินชนิดใดที่เหมาะกับการนำมาทำครกมากที่สุด

1.  หินบะซอล์ท   
2.  หินปูน       
3.  หินทราย       
4.  หินแกรนิต

 

 

99.  ข้อตกลงใดที่เกี่ยวข้องกับการค้าและส่งออกกล้วยไม้ของไทย

1.  อนุสัญญาเวียนนา               
2.  พิธีสารมอนทรีออล
3.  อนุสัญญาไซเตส               
4.  พิธีสารเกียวโต

 

 

100.  ประเทศไทยมีเวลาเร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนีชกี่ชั่วโมง 1 องศาเท่ากับ 4 นาที และประเทศไทยอยู่ที่105องศา ก็เท่ากับ 105*4 เท่ากับ 420 นาที และเมื่อคิดเป็นชั่วโมงก็จะเท่ากับ 7 ชั่วโมง

1.  6       
2.  7           
3.  8           
4.  9

Comment

Comment:

Tweet

เฉลยผิดหลายข้อเลยค่ะ 

#37 By Unknow (182.53.0.230) on 2015-10-01 01:00

ขอบคุณมากเลยครับ

#36 By animaterung on 2013-12-20 15:06

วิชาอื่นไม่มีเหรอคะ ของสายศิลป์อ่า อยากได้เฉลยละเอียดๆ แต่ก็ขอบคุณสำหรับสังคมคะ cry

#35 By จิ๊บจิ๊บ (101.51.73.45) on 2011-12-11 22:13

เก่งจังเลย

#34 By tingtong (203.172.208.236) on 2011-07-07 10:29

พี่นี่เจ๋งสุดเลยนะ ดีจังๆ ขอบคุณมากๆจ้าconfused smile confused smile

#33 By เด็ก ม.5 (117.47.128.33) on 2010-12-27 17:19

ข้อ 25 รู้สึกจะตอบ 3 นะครับ

^ ^" น่าจะ

#32 By Krill Sus Kriss (222.123.18.46) on 2010-12-12 13:30

confused smile ขอบคุณมากคร้าสำหรับข้อสอบ

#31 By narisara (118.172.77.187) on 2010-12-08 15:11

ไม่ใช่ของ Le guru ครับ

เพราะคงเฉลยไม่เหมือนกัน ^^

#30 By [ พี โพ แคน ] on 2010-11-26 14:09

ขอบคุณคะbig smile

#29 By sssssss (223.207.133.27) on 2010-11-23 13:27

Le guru

ใช่ไหมครับ ข้อสอบแนวนี้เลย ง่ายมากมาย เพราะผมทำได้ เฮียกๆ

แต่ก็ขอบคุณนะครับ ใจดีจริงๆ ที่นำมาเผยแพร่big smile

#28 By M.W.K (112.142.123.25) on 2010-09-02 22:14

ชอบคุณค่ะ ^^

#27 By MOD *kkw (114.128.129.26) on 2010-08-09 12:42

เเด่เผหถุภุ

#26 By แด (119.31.126.74) on 2010-08-07 10:36

เฉลยอยู่หนายยยยยยยยยยยยย

#25 By รริอาจ (180.180.182.96) on 2010-05-30 20:25

ดีจังเลยค่า พี่มีนำ้ำใจและแ่บ่งปันใหัคนอื่นๆ ซึ้ง (T_T)**

#24 By น้อง ม.6 ปี 2553 (118.174.27.107) on 2010-05-14 18:40

ขอบคุณมากครับ สุดๆไปเลย

#23 By คนที่ตั้งใจ จะไปถึงฝั่งฝัน (114.128.105.249) on 2010-05-10 20:40

#21 By (118.172.76.6) on 2010-04-03 23:13

ขอบคุณมากครับ

#22 By [ พี โพ แคน ] on 2010-04-04 00:06

ข้อ94 แก้ไขเป็นชั้นโทรโพสเฟียร์ อากาศแปรปรวนมากที่สุด ชั้นสตาร์โตสเฟียร์เป็นชั้นโอโซน คลื่นลมสงบเหมาะแก่การบิน

#21 By (118.172.76.6) on 2010-04-03 23:13

ธรรมะ ทำมึน *


เหอะ ๆ ไงก็ขอบพระคุณหลาย ๆ จ้า


ได้ประโยชน์มากกก big smile big smile

#20 By it ' SARA (113.53.143.210) on 2010-03-02 14:01

เก่งจังนะ

#19 By ดีจังให้เด็กรู้ (114.128.177.227) on 2010-01-26 13:32

เราว่า ก็ยากเหมือนกานนะ

#18 By ขอบใจนะ (112.142.57.97) on 2010-01-14 21:34

#15 By CHIVAVAlnw (112.142.112.162) on 2009-12-18 09:29

เฉลยผิดข้อไหนครับ จะได้ทำการแก้ไข

#17 By [ พี โพ แคน ] on 2010-01-05 18:16

เสียดายจัง

อยากสอบใหม่งะ

ได้ผมได้คะแนนน้อย
กลับมาดูอีกทีก็เจ็บใจ
แต่ก่อยังติดอยู่

อิอิ

#16 By อิอิ (114.128.179.175) on 2010-01-05 16:19

เฉลยผิดบ้างข้ออ่ะ

#15 By CHIVAVAlnw (112.142.112.162) on 2009-12-18 09:29

อืม รู้ สึกดี จัง ครับ ขอบ คุณ มาก ครับ อีก 2 วัน ก้

สอบ ล่ะ สู้ๆ อิอิ

#14 By tong (118.172.3.78) on 2009-12-17 22:48

อ่านจบครบ สังคม
พอแค่นี้

๕๕๕๕๕๕๕๕๕

#13 By ตอย ตอย ตอย (112.142.61.187) on 2009-12-16 16:01

#10 By TT (222.123.213.226) on 2009-12-11 10:31

เฉลยโดยพี่เบนครับ ^^

ถ้าคิดไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรครับ เพราะต่างคนต่างมีความคิดที่ต่างกัน
และก็อย่างที่บอก ทางมหาลัยก็ไม่ได้ออกมาเฉลยเองด้วย
ดังนั้นเฉลยทั้งหลายก็ต่างคิดกันเองทั้งนั้น

#12 By [ พี โพ แคน ] on 2009-12-12 16:25

ขอบคุณน่ะ

เเจ่มจิงๆๆ

#11 By toto (111.84.108.92) on 2009-12-12 11:35

เฉลยนี้คิดเอง
หรือว่าเอามาจากไหนอะ ??

#10 By TT (222.123.213.226) on 2009-12-11 10:31

ขอบคุณค้าbig smile

#9 By ]b'ditxJv' (118.172.204.102) on 2009-12-08 19:54

เป็นปลื้มด้วยคน

#8 By สกิน Hi5 on 2009-11-29 11:25

#4 By E.T.*** on 2009-11-26 10:53

ยังไม่ได้เก่งพอจะเป็นติวเตอร์หรรอกครับ
เพียงแต่เห็นว่า การหวงความรู้ มันไม่ได้มีประโยชน์อะไร
การที่ทุกคนในสังคมมีความรู้ ก็จะทำให้สังคมนั้นเจริย
และในทางกลับกัน ถ้าเราหวงความรู้ เราก็อาจจะเจริญได้
แต่หาเจริญเพียงคนเดียว การอยู่ในสังคมก็อาจจะไม่สงบสุข

เริ่มไปไกล ก็จะติวอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหาเรื่องอื่นมาเขียนได้
(จริงๆไม่รู้จะเขียนอะไร ช่วงนี้ชีวิตราบเรียบดังสายน้ำที่ไม่ไหล)

#7 By [ พี โพ แคน ] on 2009-11-26 23:39

ขอบคุณมากนะคะ

#6 By อุษา (115.67.204.143) on 2009-11-26 17:13

ที่ไม่รู้คำตอบก็เยอะเหมือนกันแห๊ะ sad smile


ดีจังคะ big smile Hot!

#5 By หนวดแมว on 2009-11-26 12:23

ติวเตอร์ออนไลน์


ปอลอ ข้อสอบง่ายเนอะ อิอิbig smile

#4 By E.T.*** on 2009-11-26 10:53

เห็นธรรมมะแล้วแบบว่า......

#3 By R!PPER on 2009-11-25 22:32

เป็นปลื้ม

#2 By [ พี โพ แคน ] on 2009-11-25 22:17

บล๊อคนี่ดีจังเลยถึงผมจะตามอ่านไม่ครบก็เหอะHot!

#1 By XEGXEF on 2009-11-25 22:14